കവിത പോലെ ചിലത്,

ഒറ്റയ്ക്ക്

Gini Gini Follow Mar 29, 2007 · 1 min read
Share this

മനസ്സിനെ കരയിക്കുന്നവര്‍

ടുഖഃത്തെ കാണാറില്ല

ശിലകള്‍ കൊണ്ടു കഥ പറയുന്നവര്‍

ചിരിക്കാറുമില്ല.


ദുഖത്തിന്റെ കാമുക പദവി

മൗനം ഉപേക്ഷിച്ചു

പിന്നീട് ശ്മശാനത്തിലെ

സ്വന്തം കല്ലറയിലേക്ക് പോയി.


ചിരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍

പല്ലുകളും വായും കൂടി എന്നെ ഒറ്റികൊടുത്തു

Join Newsletter
Get the latest news right in your inbox. We never spam!
Gini
Written by Gini Follow
Backpacker, Foodie, Techie