ചില കഥകള്‍,

കൊതുകുതിരി

Gini Gini Follow Jun 17, 2010 · 1 min read
കൊതുകുതിരി
Share this

കൊതുകുതിരി കമ്പനിയുടെ അധികൃതരെ സ്വാധീനിച്ച കൊതുകുകള്‍, കൊതുകുതിരിയുടെ വീര്യം കുറച്ചു നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ വേണ്ടി കോഴ കൊടുത്തു. നമുക്കാവാമെങ്കില്‍ അവര്‍ക്കുമാകാം കോഴകളി.

എന്റെ ചോര കുടിക്കില്ലെന്ന കരാര്‍ അവര്‍ ലംഘിച്ചതിനാല്‍ ഞാന്‍ കൊതുകുതിരി കത്തിച്ചു വച്ചു; അവരെ കൊന്നു. പക്ഷെ അവന്റെ പിന്‍ഗാമികള്‍ പൂര്‍വ്വപ്രതികാരം ഇന്നും എന്നോട് വച്ചുപുലര്‍ത്തുന്നു. ശരിക്കും അവര്‍ മനുഷ്യനെ പഠിച്ചു; മനുഷ്യന്റെ (ദു:)സ്വഭാവങ്ങളും.

ഇന്ന് ഞാന്‍ കൊതുകുതിരി ഉപയോഗിക്കാറില്ല. “കൊതുകുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി” കമ്പനിക്കാരുണ്ടാക്കുന്ന തിരികള്‍ക്ക് ഞാനെന്തിനു പണം മുടക്കണം!

Join Newsletter
Get the latest news right in your inbox. We never spam!
Gini
Written by Gini Follow
Backpacker, Foodie, Techie