കവിത പോലെ ചിലത്,

മൂന്നാമനെ കാത്തിരിക്കരുത്.

Gini Gini Follow Jul 16, 2006 · 1 min read
Share this

മുറിഞ്ഞു വീണ ഹൃദയം തുന്നിചേര്‍ക്കാന്‍

കരിഞ്ഞു പോയ മനസ്സിനെ വീണ്ടെടുക്കാന്‍

കടലിന്റെ അടുക്കല്‍ ചെന്നു.


വിശറി വീശി, കാലുകള്‍ കഴുകിതന്നു,

തിരകളെ കൊണ്ട് സംഗീതം പെയ്യിച്ചു,

കടലെന്നെ സ്വീകരിച്ചു.


രോഗവിവരം തിരക്കി, കണ്ണില്‍ നോക്കി,

ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു:

“രണ്ടു പാത്രത്തില്‍ നിന്നുണ്ണരുത് ;

മൂന്നാമനെ കാത്തിരിക്കരുത്.”

Join Newsletter
Get the latest news right in your inbox. We never spam!
Gini
Written by Gini Follow
Backpacker, Foodie, Techie