സമകാലീകം, കവിത പോലെ ചിലത്,

ഞാന്‍ നടന്ന വഴി

Gini Gini Follow May 22, 2012 · 1 min read
ഞാന്‍ നടന്ന  വഴി
Share this

ഇന്നലെ വരെ ഞാന്‍ ഇന്നിന്റെ, വക്താവായിരുന്നു.

ഇനി മുതല്‍ നാളെയുടെ, എനിക്കറിയാന്‍ മേലാത്ത

ഭാവിയുടെ സ്വപ്നാടകനാകുന്നു …

വഴി നീളെ വെളിച്ചം കാണുമെന്നു കൊതിച്ചു കൊണ്ട്,

വഴി കാണിച്ചവരെ തേടി നടക്കട്ടെ ഇനി ഞാന്‍…

Join Newsletter
Get the latest news right in your inbox. We never spam!
Gini
Written by Gini Follow
Backpacker, Foodie, Techie