കവിത പോലെ ചിലത്,

മനുഷ്യത്വം

Gini Gini Follow Sep 01, 2010 · 1 min read
മനുഷ്യത്വം
Share this

ഇന്നലെ ഞാനെന്റെ പുസ്തകസഞ്ചിയില്‍

മാറോട് ചേര്‍ത്ത് കൊണ്ട് നടന്നത് ,

ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഒളിച്ചു കളിച്ചു

മൂന്നാംനാള്‍ തട്ടിയെടുക്കാന്‍ നോക്കിയത്…


ഇന്ന് ഹൃദയത്തില്‍ നിന്നും മാറ്റി, പുറത്തു

എന്റെ കുപ്പായക്കീശയില്‍

“പോകുന്നേല്‍ പോട്ടെ” എന്ന് വച്ചു

ബട്ടനിടാതെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്…


നാളെയും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേല്‍ ഞാന്‍

പറിച്ചു ദൂരെയെറിയാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്..

അതെ, എനിക്കും ജീവിക്കണം;

“മനുഷ്യത്വം” കളഞ്ഞു ഒരു പച്ചമനുഷ്യനായി …

Join Newsletter
Get the latest news right in your inbox. We never spam!
Gini
Written by Gini Follow
Backpacker, Foodie, Techie